et seniorfællesskab for alle

Nordre Kobbelvej 102, 7000 Fredericia

Vedtægter for NORDBO SENIOR

 

§ 1: Foreningens navn og hjemsted. 

Foreningens navn er NORDBO SENIOR og hjemsted er Fredericia Kommune.

 

§ 2: Formål

NORDBO SENIOR’s formål er at skabe et netværk blandt medlemmerne, for at modvirke ensomhed. Dette bestræbes opnået gennem aktiviteter af oplysende, social og kulturel karakter.  

 

§ 3: Medlemsforhold

NORDBO SENIOR er åben for alle interesserede seniorer. Medlemmerne tilslutter sig foreningens vedtægter og betaler det på generalforsamlingen vedtagne kontingent. Ved indmeldelse i NORDBO SENIOR gives samtykke til, at NORDBO SENIOR behandler og anvender medlemmets persondata, og deler dem med landsorganisationen Danske Seniorer.
NORDBO SENIOR er medlem af DANSKE SENIORER. Medlemmernes forhold til DANSKE SENIORER varetages gennem NORDBO SENIOR via Kreds Trekanten. En enig bestyrelse kan nægte optagelse af, eller ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål, eller ved sin ageren optræder illoyalt over for NORDBO SENIOR.

 

§ 4: Ledelse      

Nordbo Senior ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 2 eller 3 medlemmer, i lige år vælges 3 eller 4 medlemmer. Ligeledes vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen, således de skiftevis er på valg. Desuden vælges 2 revisorer for 2 år, således de skiftevis er på valg. Ligeledes vælges en revisorsuppleant for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, ved dennes forfald, et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem. Ved stemmelighed er formandens/udpegede mødeleders stemme afgørende.

 

§ 5: Generalforsamling

Nordbo Senior afholder årligt en ordinær generalforsamling i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling foretages i informationsfolderen, på hjemmesiden, via mail og ved opslag i Nordbo Huset med følgende minimumsdagsorden.

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Formanden aflægger bestyrelens beretning til godkendelse.

Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant.      

Eventuelt.    

Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag med begrundelser, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen, eller 1/4 af medlemmerne, med underskrift på et skriftligt formuleret forslag med begrundelse kræver det. Der indkaldes efter samme bestemmelser som til ordinær generalforsamling. Der behandles kun de spørgsmål der er årsag til indkaldelsen. 

 

§ 6: Økonomi

Nordbo Seniors økonomi tilvejebringes ved kontingent og deltagerbetaling til enkelte aktiviteter, samt ansøgninger om offentlige tilskud. Kontingentet betales årligt med forfald ultimo januar.  Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab. Ved disses fravær medunderskriver næstformanden eller 2 besturelsesmedlemmer. Kassereren har dog eneprokura til at benytte netbank. Den daglige økonomi varetages af kassereren. Midler der ikke anvendes i driften, indsættes i et anerkendt pengeinstitut. Regnskabet følger kalenderåret. Ingen, hverken bestyrelse eller medlemmer, hæfter personligt for evt. gæld i Nordbo Senior.

§ 7: Samarbejde

Nordbo Senior samarbejder med den lokale organisation Frivilligcenter Fredericia, og landsorganisationen DANSKE SENIORER.

 

§ 8: Vedtægtsændringer.

Ændringer i vedtægterne for Nordbo Senior kan finde sted når de forelægges på en generalforsamling, indkaldt efter §6 med angivelse af ændringsforslagene, og når mindst 2/3 af de fremmødte har stemt herfor.

 

§ 9: Persondataloven.

Nordbo Senior indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til saglige og specifikke formål, og ud fra Nordbo Seniors legitime interesser. Nordbo Senior behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål. Medlemmets oplysninger slettes når de ikke længere er nødvendige eller hvis medlemmet beder om det.
Medlemmers personoplysninger er: fulde navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsår, der er afgivet efter eget ønske om medlemskab af Nordbo Senior.
Ved deltagelse i nogle aktiviteter afholdt af Nordbo Senior bruges samme personoplysninger.
Disse slettes efter max. 6 måneders udmeldelse af den specifikke aktivitet.
Medlemskartoteket opbevares i en lukket database med adgangskode af Nordbo Seniors kasserer. Ved brug af portrætfotos på foldere, hjemmesiden, sociale medier og internettet indhentes samtykkeerklæringer. Ved brug af situationsbilleder fra aktiviteterne, skal der i videst muligt omfang informeres om brugen af disse.
Ved revision af privatlivspolitikken er det altid den gældende persondatalovgivning der ligger til grund herfor.

 

§ 10: Opløsning

Beslutning om opløsning af Nordbo Senior kan træffes på en generalforsamling, hvor 2/3 del af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af opløsning, tilfalder foreningens formue de lokale organisationer med formål der svarer til Nordbo Seniors.

 

Stiftende generalforsamling, onsdag den 23. oktober 2002

Revideret på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 25. februar 2003

Revideret på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 15. februar 2005

Revideret på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 26. februar 2008

Revideret på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 16. februar 2010

Revideret på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 18. februar 2014

Revideret på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 12. februar 2019

Revideret på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 18. februar 2020

Revideret på den ordinære generalforsamling, tirsdag, den 22. juni 2021